top of page

Ogólne warunki świadczenia usług

Niniejsze ogólne warunki, zwane dalej „Warunkami", stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez przedsiębiorstwo Sine Qua Non Maciej Zgondek z siedzibą pod adresem ul. Skarżyńskiego 11/14, 02-377 Warszawa, zwane dalej „Wykonawcą", na rzecz klienta, zwanego dalej „Zamawiającym".


Korzystanie z usług świadczonych przez Wykonawcę oznacza akceptację niniejszych Warunków w całości bez zastrzeżeń.

§ 1

Wykonawca świadczy usługi językowe.

 

§ 2

Za świadczone usługi Wykonawca pobiera od Zamawiającego wynagrodzenie, ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia.

 

§ 3

W przypadku tłumaczeń pisemnych zwykłych jednostkę rozliczeniową stanowi rozpoczęta strona o standardowej objętości 1600 znaków - zgodnie z zasadami określonymi przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich. W przypadku tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych przez tłumaczy przysięgłych jednostkę rozliczeniową - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego - stanowi strona o objętości 1125 znaków.

 

§ 4

W przypadku tłumaczeń ustnych - wykonywanych przez tłumaczy zwykłych oraz przysięgłych - jednostkę rozliczeniową stanowi blok obejmujący do czterech godzin pracy tłumacza.

 

§ 5

Sposób rozliczania innych usług uzgadniany jest indywidualnie z Zamawiającym.

 

§ 6

Wykonawca przystępuje do wykonania usługi po wyraźnym przyjęciu zlecenia złożonego przez Zamawiającego. Składanie i przyjmowanie zamówień następuje wyłącznie drogą elektroniczną w formie wiadomości wymienianych między adresami Wykonawcy (biuro@sine-qua-non.pl lub maciej.zgondek@sine-qua-non.pl) a adresami Zamawiającego. Składanie i przyjmowanie zamówień nigdy nie następuje w sposób dorozumiany.

 

§ 7

W przypadku odwołania zamówienia na tłumaczenie ustne na ponad 7 dni przed ustalonym terminem wykonania należne wynagrodzenie płatne jest w połowie. W przypadku odwołania zamówienia na tłumaczenie ustne na ponad 48 godzin przed ustalonym terminem wykonania należne wynagrodzenie płatne jest w 75%. W przypadku odwołania zamówienia na krócej niż 48 godzin przed ustalonym terminem wykonania należne wynagrodzenie płatne jest w pełnej wysokości. Dotyczy to zarówno kosztów tłumaczy, jak i kosztów sprzętu do tłumaczenia symultanicznego.

 

§ 8

Zamówienie na tłumaczenie pisemne może być odwołane jedynie w drodze wyjątku, jeżeli tłumacz nie rozpoczął jeszcze pracy nad przekładem.

 

§ 9

Do cen dolicza się podatek VAT w ustawowej wysokości.

 

§ 10

Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, w terminie 7 dni od otrzymania faktury gotówką lub poprzez przelew na konto wskazane na fakturze. Zamawiający może uzgodnić z Wykonawcą indywidualny termin płatności w sposób właściwy dla składania i przyjmowania zamówień opisany w § 6.

 

§ 11

Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od przekazania Zamawiającemu tłumaczenia lub w innym terminie, ustalonym indywidualnie w sposób właściwy dla składania i przyjmowania zamówień opisany w § 6.

 

§ 12

Wykonawca może powierzyć wykonanie usługi - w całości lub w części - wybranym przez siebie tłumaczom, zwanym dalej „Podwykonawcami".

 

§ 13

Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie współpracował z Podwykonawcami z pominięciem pośrednictwa Wykonawcy.

 

§ 14

Zamawiający może zgłaszać uwagi do wykonanego przez Wykonawcę tłumaczenia w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Zasadne uwagi zostaną uwzględnione przez Wykonawcę nieodpłatnie poprzez naniesienie w tłumaczeniu odpowiednich poprawek. W wypadku niezgłoszenia przez Zleceniodawcę uwag w ciągu 7 dni od otrzymania tłumaczenia usługę uznaje się za wykonaną zgodnie z umową i przyjętą bez zastrzeżeń.

 

§ 15

Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy za wszelkie szkody poniesione w związku z wykonaną przez niego usługą ogranicza się do wysokości wypłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia, należnego za wykonanie danego tłumaczenia. Ograniczenie to nie dotyczy przypadków, kiedy szerszy zakres odpowiedzialności wynika z przepisów bezwzględnie wiążących.

 

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 17

Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Formy pisemnej pod rygorem nieważności wymaga również zmiana niniejszego zastrzeżenia formy pisemnej.

 

§ 18

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków miałoby się okazać dotknięte nieważnością w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne należy wówczas zastąpić postanowieniem, które będzie możliwie najbliższe postanowieniu nieważnemu z gospodarczego punktu widzenia.

 

§ 19

Niniejsze Warunki podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Do rozstrzygania ewentualnych sporów właściwe są sądy powszechne w Warszawie.

 

§ 20

W wypadku ewentualnych rozbieżności między wersjami polską, angielską i niemiecką obowiązuje wersja polska.

bottom of page